Insekter

Muusfoto IMG 1288 600X338

Undersøgelse

Undersøgelse for trænedbrydende insekter foretages typisk i forbindelse med renovering, byfornyelse, ejerskifte, forsikringsskader eller forsikringstegning. Baggrunden kan være, at der er konstateret et konkret angreb, at man har mistanke om insektangreb, eller man gerne vil vide hvad der måtte gemme sig af skader i bygningen.

 

Undersøgelserne kan derfor også have mange forskellige formål og omfang. Dette omfatter f.eks. en overordnet insektbesigtigelse for konstatering af angreb, arts- og omfangsbestemmelse, aktivitetsvurdering eller overvågning af et konkret angreb, eller supplerende undersøgelse og kvalitetssikring i forbindelsen med udbedringsarbejder. Læs mere nederst på siden.

 

Vi tilpasser undersøgelsen til den konkrete situation og kundens behov, men der tages som udgangspunkt altid stilling til skadens art, omfang, årsag og udbedring.

 

Dialogen med kunden både før, under og efter undersøgelsen er vigtig for bedst muligt at definere opgaven, afstemme forventninger, og sikre det rigtige forløb af selve skadesudbedringen.

 

Rent praktisk udføres undersøgelsen ved en kombination af visuel undersøgelse, ikke-destruktive undersøgelsesmetoder, og i nødvendigt omfang opskæringer og boringer for undersøgelse af skjulte konstruktioner. Vi råder over alt nødvendigt måle- og undersøgelsesudstyr, som f.eks. fugtmåleudstyr, endoskoper og lytteudstyr.

 

Ofte foretages insektundersøgelser i kombination med undersøgelser for trænedbrydende svampe.

Muusfoto IMG 1563 290X274

Prøvetagning

Ved undersøgelsen udtages der i nødvendigt omfang prøver til laboratorieanalyse.  Ved analysen kan det præcist fastslås hvilken art af trænedbrydende insekt der er tale om. I nogle tilfælde kan det vise, at udbedringsarbejder slet ikke er nødvendige.

Laboratorieanalyser kan også hjælpe bygningsundersøgeren i vurderingen af angrebets alder og aktivitet, hvilket også har stor betydning for de nødvendige udbedrings- og bekæmpelsesarbejder.

Rådgivning og rapportering

Med baggrund i undersøgelsen laves en let forståelig og anvendelig rapport, næsten altid med billeder og skitser til illustration af skades- og udbedringsomfang. Ud over det tekniske, har vi også fokus på hvad det er for en problemstilling der er tale om, samt hvem og hvad rapporten skal bruges til. I rapporten beskrives og dokumenteres skadesomfanget. Udbedringsomfang beskrives med mængder, så det er let for håndværkeren at give en pris, og at udføre arbejdet. En vigtig del i vores rådgivning er at anvise en udbedringsmetode, der er så billig, så hurtig og så nænsom som muligt, men som stadig er helt sikker. Ved insektangreb indgår altid en vurdering af angrebets aktivitet og dermed nødvendigheden af bekæmpelse. I nogle tilfælde anbefaler vi en overvågning af angrebet, eventuelt kombineret med begrænsede bekæmpende tiltag, alt sammen for at begrænse brugen af bekæmpelsesmidler, for at bevare bygningen, og for at begrænse udgifterne. 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00/ 75 52 21 00


Alt efter problemstilling, behov og ønsker falder vore undersøgelser typisk ind under én af følgende kategorier: 

Insektbesigtigelse

En overordnet visuel besigtigelse af områder hvor der er mistanke om insektangreb. Det kan typisk være i tagkonstruktioner. Den visuelle besigtigelse kombineres med udtagning af prøver for artsbestemmelse af konstaterede angreb. Besigtigelsen giver en be- eller afkræftelse af en mistanke, samt en handlingsplan for videre undersøgelser og udbedring/bekæmpelse.

Arts- og omfangsbestemmelse af insektanbreb

Undersøgelse af specifikke konstaterede angreb. Omfatter fastlæggelse af skadens art, aktivitet, omfang, årsag, samt præcise retningslinier for  udbedringsarbejdet.

Aktivitetsovervågning

Vurdering af aktiviteten af aktiviteten af et specifikt konstateret insektangreb. Udføres ved undersøgelse på stedet, kombineret med laboratorieanalyse af udtagne prøver. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overvåge angrebet i en kortere periode for at give et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag.

Overvågning

Overvågning over længere tid (flere år) kan være relevant ved større angreb med begrænset aktivitet og

 

 

begrænset styrkesvækkelse af konstruktioner. Formålet er typisk at dokumentere, at bekæmpelse ikke er nødvendig, eller at begrænsede tiltag har den forventede effekt.

Supplerende undersøgelser

Udføres typisk når konstruktionerne er fuldstændig blotlagt ved udbedringsarbejdets påbegyndelse. Formålet er at angive justeringer til udbedringsarbejde bekrevet udfra indledende undersøgelser.

Kvalitetssikring

Omfatter kontrol og dokumentation af udbedringsarbejdet. Dette sikrer korrekt udbedring og dokumentationen kan være afgørende i forbindelse med salg, forsikringstegning eller optagelse af lån i ejendommen.

Svampe og insektundersøgelser

Omfatter kontrol og dokumentation af udbedringsarbejdet. Dette sikrer korrekt udbedring og dokumentationen kan være afgørende i forbindelse med salg, forsikringstegning eller optagelse af lån i ejendommen.